حضور ویژه در همایش بزرگ حلقه گمشده موفقیت
زرمهر براي معرفي بيشتر و ارتقاي برند خود در «همایش بزرگ حلقه گمشده موفقیت» حضور يافت.