کسب عنوان تولید کننده نمونه صنعتی کشور و دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور در سال 1389
استمرار در توليد باكيفيت براساس مدرن ترين دانش جهاني و بهره مندي از توان بالاي مديران و كارشناسان داخلي سبب شده زرمهر در سال 1389 به عنوان «توليدكننده نمونه صنعتي» در كشور، لوح تقدير خود را از رئيس جمهور دريافت كند.