کسب عنوان واحد نمونه استاندارد استان خراسان رضوی در سال 1401
زرمهر به پاس مجموعه اقدامات خود در استاندارد سازي فرآيندها و محصولات در سال 1401 موفق به كسب رتبه «واحد نمونه استاندارد» در استان خراسان رضوي شد.